REGULAMENTUL_TEEA (Excursii, tabere)

Regulamentul de organizare al școlii în anul școlar 2022-2023

Regulamentul intern al școlii în anul școlar 2022-2023

Codul de etica Szacsvay

Regulamentul de organizare al școlii în anul școlar 2021-2022

Regulamentul intern al școlii în anul școlar 2021-2022

PDI 2016

Plan managerial 2016-2017

Plan operational de implementare a PDI si a Planului managerial


POLITICI EDUCAŢIONALE ÎNVĂŢĂMÂNTUL ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR NAŢIONALE

*Din „Cuvânt înainte” al lui Pásztor Gabriella, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului”, Învăţământ pentu comunităţile lingvistice din România

         
       Învăţământul destinat minorităţilor naţionale din România este un factor de promovare a cooperării, contribuind la dezvoltarea schimbului de informaţii şi valori spirituale, prin comunicare.Tinerii din rândul minorităţilor naţionale din România, benefeciind de accesul la resursele educaţionale în limbile materne (armeană, bulgară, cehă, croată, germană, maghiară, polonă, sârbă, slovacă, romani, rusă, turcă, ucraineană, etc.)pot folosi suplimentar diverse surse de informaţie aflate în spaţiul european.Învăţământul cu predare în limbile minorităţilor naţionale este o formă elocventă pentru educarea cetăţeanului multicultural.Cele 20 de minorităţi naţionale oficial recunoscute, care trăiesc alături de români în ţara noastră, fac din România o Europă în miniatură.Politica României în domeniu este apreciată în Europa la justa ei valoare.Ministerul Educaţiei Naţionale promovează politici educaţionale în domeniu.Învăţământul cu predare parţială în limbile minorităţilor, studiul limbii materne în şcoli au altă limbă de predare, sunt oferte de care beneficiază copiii şi tinerii din rândul minorităţilor naţionale, precum şi cei ai căror părinţi optează pentru aceste forme de învăţământ.

         Programul Naţional de Reforme al României pentru perioada 2007-2010, precum şi cele din perioada actuală au fost, sunt elaborate în contextul Strategiei Europene pentru Creştere şi Ocupare (Strategia Lisabona Revizuită-SLR), reprezintă cadrul naţional de elaborare şi implementare a politicilor sectoriale şi a fost alcătuit în conformitate cu „Working together for growth and jobs, A new start for the Lisbon Strategy”, oferind cadrul de integrare a politicilor pe mai multe paliere – macroeconomie, microeconomie, ocuparea forţei de muncă – într-un program coerent, care să fructifice sinergiile dintre domeniul economic, social şi educativ.

Editat de Project on Ethnic Relations, Bucureşti , realizat cu Centrul Regional PER pentru Europa Centrală de Est şi Sud-Est


Legea Educaţiei Naţionale (1/2001)

Capitolele referitoare la învăţământul în limbile minorităţilor, art.45-47.


Sectiunea 12 - Invatamantul pentru persoanele apartinand minoritatilor nationale

Art.45
(1) Persoanele apartinand minoritatilor nationale au dreptul sa studieze si sa se instruiasca in limba materna, la toate nivelurile, tipurile si formele de invatamant preuniversitar, in conditiile legii.
(2) In functie de necesitatile locale se organizeaza, la cererea parintilor sau tutorilor legali si in conditiile legii, grupe, clase sau unitati de invatamant preuniversitar cu predare in limbile minoritatilor nationale.
(3) La toate formele de invatamant in limba romana, in limbile minoritatilor nationale sau in limbi de circulatie internationala, se poate inscrie si pregati orice cetatean roman sau cetatean din tarile Uniunii Europene si Confederatia Elvetiana, indiferent de limba sa materna si de limba in care a studiat anterior.
(4) In cadrul unitatilor sau sectiilor cu predare in limbile minoritatilor nationale, singulare in localitate, se pot organiza clase liceale si profesionale cu grupe de elevi de diferite profiluri, in conditiile legii.
(5) Pe raza unei unitati administrativ-teritoriale, cu mai multe unitati de invatamant cu predare in limbile minoritatilor nationale, functioneaza cel putin o unitate scolara cu personalitate juridica, pentru fiecare limba materna, indiferent de efectivul de elevi. (6) In cazul unitatilor de nivel gimnazial sau liceal cu predare in limbile minoritatilor nationale, singulare in municipiu, oras sau comuna, se acorda personalitate juridica, indiferent de efectivul de elevi.
(7) Elevii care, in localitatea de domiciliu, nu au posibilitatea de a invata in limba lor materna sunt sprijiniti prin decontul transportului la cea mai apropiata scoala cu predare in limba materna sau primesc cazare si masa gratuite in internatul unitatii de invatamant cu predare in limba materna.
(8) Minoritatile nationale au dreptul la reprezentare proportionala cu numarul de clase in organele de conducere ale unitatilor de invatamant, ale inspectoratelor scolare sau ale institutiilor echivalente, cu respectarea criteriilor de competenta profesionala, potrivit legii.
(9) In unitatile scolare cu predare si in limbile minoritatilor nationale, unul dintre directori va fi un cadru didactic din randul minoritatilor respective, cu respectarea criteriilor de competenta profesionala.
(10) In unitatile conexe invatamantului preuniversitar din judetele in care functioneaza forme de invatamant in limbile minoritatilor nationale se asigura incadrarea cu specialisti si din randul minoritatilor nationale, cu respectarea criteriilor de competenta profesionala.
(11) Cadrele didactice care predau la grupe sau clase cu predare integrala in limba minoritatilor nationale trebuie sa faca dovada competentei profesionale in limba minoritatii nationale respective si au dreptul la pregatire si perfectionare in limba de predare, in tara sau in strainatate. Fac exceptie de la necesitatea de a face dovada competentei profesionale in limba minoritatii nationale respective cadrele didactice care predau limba si literatura romana.
(12) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului asigura materiale didactice specifice disciplinelor predate in limba materna.
(13) Pentru elevii apartinand minoritatilor nationale, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului asigura manualele scolare, care pot fi: manuale elaborate in limba de predare a minoritatilor nationale si manuale traduse din limba romana sau manuale de import, avizate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, pentru titlurile needitate din cauza tirajului redus.
(14) In invatamantul in limbile minoritatilor nationale, in comunicarea interna si in comunicarea cu parintii elevilor si ai prescolarilor se poate folosi si limba de predare.
(15) In invatamantul primar cu predare in limbile minoritatilor nationale, calificativele se comunica in scris si oral si in limba de predare.
(16) In cadrul Institutului de Stiinte ale Educatiei din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului va functiona si o sectie de cercetare si inovare pentru invatamantul cu predare in limbile minoritatilor nationale.
(17) In finantarea de baza a unitatii de invatamant preuniversitar cu predare in limbile minoritatilor nationale, costul standard per elev si per prescolar se calculeaza dupa un coeficient marit pe baza factorilor de corectie, luand in considerare predarea in limba minoritatii nationale sau a limbii minoritatii nationale. In cazul acestor unitati se are in vedere izolarea lingvistica, geografica si numarul redus de elevi si prescolari, precum si elevii prevazuti la alin. (7). Acelasi coeficient se aplica si in cazul unitatilor scolare cu predare in limba romana, in conditii similare.


Art.46
(1) In cadrul invatamantului preuniversitar cu predare in limbile minoritatilor nationale, toate disciplinele se studiaza in limba materna, cu exceptia disciplinei Limba si literatura romana.
(2) Disciplina Limba si literatura romana se preda pe tot parcursul invatamantului preuniversitar dupa programe scolare si manuale elaborate in mod special pentru minoritatea respectiva.
(3) Prin exceptie, in unitatile de invatamant cu predare in limba unei minoritati nationale, ca urmare a cererii parintilor sau tutorilor legali, la solicitarea organizatiei minoritatii nationale reprezentate in Parlamentul Romaniei sau, in cazul in care minoritatea respectiva nu are reprezentare parlamentara, la solicitarea grupului parlamentar al minoritatilor nationale, predarea disciplinei Limba si literatura romana se face dupa manualele utilizate in unitatile de invatamant cu predare in limba romana.
(4) Testele la disciplina Limba si literatura romana se elaboreaza pe baza programei speciale.
(5) Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip din invatamantul preuniversitar si lucrarile semestriale pentru elevii din invatamantul cu predare in limbile minoritatilor nationale se elaboreaza pe baza cerintelor didacticometodologice stabilite de Curriculumul national.
(6) In invatamantul preuniversitar, activitatea de predare si de educare la Limba si literatura materna, la istoria si traditiile minoritatilor nationale respective si la Educatia muzicala se realizeaza pe baza programelor si a metodologiilor specifice elaborate de colective de experti cunoscatori ai limbii si ai culturii minoritatii nationale respective si aprobate, potrivit legii.
(7) Elevilor apartinand minoritatilor nationale, care frecventeaza unitati de invatamant cu predare in limba romana sau in alta limba decat cea materna, li se asigura, la cerere, si in conditiile legii, ca disciplina de studiu, limba si literatura materna, precum si istoria si traditiile minoritatii nationale respective, ca parte a trunchiului comun. Programele si manualele disciplinei Istoria si traditiile minoritatii nationale sunt aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(8) In invatamantul primar, gimnazial si liceal cu predare in limbile minoritatilor nationale, disciplinele Istoria si Geografia Romaniei se predau in aceste limbi, dupa programe scolare si manuale identice cu cele pentru clasele cu predare in limba romana, cu obligatia transcrierii si a insusirii toponimiei si a numelor proprii romanesti si in limba romana.
(9) In invatamantul gimnazial cu predare in limbile minoritatilor nationale se introduce, ca disciplina de studiu, Istoria si traditiile minoritatilor nationale respective, cu predare in limba materna. Programele scolare si manualele la aceasta disciplina sunt aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(10) In programele si manualele de istorie se vor reflecta istoria si traditiile minoritatilor nationale din Romania.
(11) In invatamantul liceal si postliceal, in care predarea se face in limba materna pentru disciplinele, respectiv modulele de pregatire de specialitate, se realizeaza insusirea terminologiei de specialitate si in limba romana.
(12) In invatamantul preuniversitar, probele de admitere si probele examenelor de absolvire pot fi sustinute in limba in care au fost studiate disciplinele respective, in conditiilelegii.


Art.47
(1) Pe raza unei unitati administrativ-teritoriale : comuna, oras, municipiu - unde functioneaza mai multe unitati scolare cu predare in limba romana cel putin una dintre acestea are personalitate juridica, indiferent de efectivul de elevi.
(2) Unitatile cu predare in limba romana, de nivel gimnazial sau liceal, unice in municipiu, in oras sau in comuna au personalitate juridica indiferent de efectivul de elevi.

Molnár Tünde - webmaster